Privacybeleid

Privacybeleid

 

Uitvaartvereniging Voerendaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze verklaring beschrijft in het kort welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel. Ook beschrijven we aan wie we de persoonsgegevens kunnen verstrekken, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kan uitoefenen.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Uitvaartvereniging Voerendaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 •   naam
 •   adres
 •   woonplaats
 •   geboortedatum
 •   geslacht
 •   e-mailadres
 •   telefoonnummer
 •   IBAN
 •   gezinssamenstelling
 •   burgerlijke staat
 •   gezondheidsverklaring

Voor ‘nabestaanden’ die ons opdracht geven tot verzorging van een uitvaart sluiten wij een overeenkomst. In deze overeenkomst verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 •       naam
 •       adres
 •       woonplaats
 •       geboortedatum
 •       geslacht
 •       burgerlijke staat
 •       e-mailadres 
 •       telefoonnummer
 •       IBAN
 •       relatie tot overledene

Tot slot verwerken wij de onderstaande persoonsgegevens van personeel  en  vrijwilligers (bestuur) van Uitvaartvereniging Voerendaal:

 •   naam
 •   adres
 •   woonplaats
 •   geboortedatum
 •   geslacht
 •   e-mailadres
 •   telefoonnummer
 •   IBAN
 •   BSN-nummer
 •   kopie identiteitsbewijs
 •   salarisgegevens
 •   foto website

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen:

 •   het beoordelen van en het accepteren van uw lidmaatschap
 •   toezending contributienota’s
 •   het uitvoeren en afwikkelen van (lidmaatschaps)overeenkomsten
 •   uitvoering arbeids- vrijwilligersovereenkomsten
 •   facturering bijbetalingen uitvaartnota’s
 •   toezending evaluatieformulieren
 •   het afhandelen van vragen en klachten

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Uitvaartvereniging Voerendaal verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen zonder voorafgaande ondubbelzinnige toestemming van u tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of dit vanuit de wet moet. Wanneer wij persoonsgegevens met derde partijen delen, hebben wij afspraken met die partijen om er onder meer voor te zorgen dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Hiervoor hebben wij met deze partijen verwerkersovereenkomsten gesloten.

Beveiligen en bewaren

Uitvaartvereniging Voerendaal neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Deze eisen stellen wij ook aan derde partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uw gegevens worden door Uitvaartvereniging Voerendaal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende uw lidmaatschap en/of gedurende de looptijd van onze overeenkomst.
Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens in onze financiële administratie die een bewaartermijn van 7 jaar kennen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Wijziging privacyverklaring

Uitvaartvereniging Voerendaal kan deze privacyverklaring wijzigen.

Deze verklaring is in werking getreden op 1 juli 2018.