Agenda jaarvergadering 2020

Agenda jaarvergadering 2020

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering
 
 
Deze zal gehouden worden op woensdag 22 april 2020 in het Cultureel Centrum de Borenburg
Furenthela 16 te Voerendaal.
 
Aanvang 19. 30 uur
 
Agenda:
 

  1. Opening door de voorzitter en gedenken overleden leden in 2019
 
2        Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 24 april 2019
 
3          Ingekomen stukken/mededelingen
 
4          Jaarverslag 2019 door de secretaris
 
5          Financieel verslag boekjaar 2019
5a        Verslag commissie van Toezicht
5b        Dechargering bestuur
 
6          Begroting 2020, meerjarenraming 2021-2023
6a        Vaststellen pakket van voorzieningen 2020
6b        Contributie 2021
 
7          Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster, de heer Jegers. Deze stelt zich weer herkiesbaar.
Ingevolge artikel 6 lid b, van het huishoudelijk reglement kunnen leden zich tot 4 dagen voor de algemene ledenvergadering kandidaat stellen, mits de kandidatuur schriftelijk wordt gesteld en door vijf leden ondertekend is.
Nieuwe Bestuursleden zijn altijd welkom, aanmelden via info@uvzvoerendaal.nl
 
8          Benoeming Commissie van Toezicht, art. 14 van de statuten.
 
9          Wijziging huishoudelijk reglement.
            Op onze website www.uvzvoerendaal.nl kunt u het gewijzigde reglement inzien.
 
10        Rondvraag
 
11        Sluiting
 
De stukken van de Algemene Ledenvergadering liggen ter inzage vanaf 16 maart op het secretariaat, Kerkplein 43 Voerendaal, tijdens kantooruren van 09.00 uur tot 12.30 uur.
 
 
Het bestuur